Gemeentehuis Nijkerk
Gemeente Nijkerk

Concern adviseur a.i.

maart 2013 - juni 2013

De inhoud van de kadernota 2014 was vele malen complexer dan voorgaande jaren. Hierbij kan men denken aan o.a.: decentralisaties van het sociaal domein, effecten regeerakkoord en de regionale samenwerking. Op lokaal niveau was het noodzakelijk om het nieuwe beleid scherp in beeld te brengen, een verliesvoorziening te nemen op de grondexploitaties en een helder kader te scheppen voor de toekomstige organisatie. Dit alles is financieel doorgerekend op de vermogenspositie en de effecten hiervan op de begroting en het investeringsprogramma. Besparingsopties in beeld gebracht voor een dekkingsplan 2014 en opties voor 2015-2017.

Gerealiseerde producten:
• kadernota 2014
• perspresentatie college
• presentatie OR en raad
• dekkingsplan 2014
• besparingsopties 2015-2017

Manager VTH a.i.

september 2012 - april 2013

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) stond aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Een gedeelte van deze afdeling (VH) ging naar de Omgevingsdienst de Vallei (voorheen RUD de Vallei) en een gedeelte (beleid en toezicht) heeft binnen de gemeentelijke organisatie een nieuwe positie krijgen. Alle aspecten van verandering, leiderschap, cultuur, financiën en ontwikkeling komen langs terwijl de winkel open blijft. Erg mooie opdracht die met succes is afgerond!

Gerealiseerde producten:
• Besluitvorming: Bedrijfsplan en Gemeenschappelijke regeling
• Organisatie en formatieplan (O&F-plan)
• Besluitvorming over de personele, formatieve, financiële en organisatorische consequenties
• Klimaatbeleidsplan, Welstandsnota 2012, Werkplan toezicht en handhaving 2013
• Voorstel efficiency maatregelen
• Plaatsingsprocedure medewerkers
• Drank- en horecaverordening (DHW), Milieujaarverslag 2012 en Milieu-uitvoeringsprogramma (2013), bezuinigingen, P&C-producten
• Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met OddV
• Aanpassing mandatering