Gemeentehuis Gorinchem
Gemeente Gorinchem

Teammanager Stadsontwikkeling a.i.

2019- heden

Het team Stadsontwikkeling is verantwoordelijk voor zowel beleid als uitvoering op gebied van: #Mobiliteit, #Economie, #Ruimtelijke Ordening, #Duurzaamheid en Energietransitie, #Wonen, #Milieu en #Wabo.

Gorinchem staat aan de vooravond om zowel integraal als vanuit de verschillende beleidsvelden haar toekomst te bepalen. Dit doen wij (35 professionals) in nauwe samenwerking met het bestuur. Mijn opdracht is om op de korte termijn:

  1. Structuur te geven aan de verschillende strategische processen;

  2. Verder professionaliseren van het bestuurlijk ambtelijke samenspel en de bestuurlijke besluitvorming;

  3. Maken van een vlootschouw van het personeel;

  4. Soepele overgang naar de nieuwe organisatie;

  5. Verbeteren van de interne samenwerking zowel binnen het team als tussen teams;

  6. Zorgen voor continuïteit in de uitvoering;

  7. Goede oplading en verantwoording P&C-documenten.

Ik zal deze opdracht uitvoeren totdat de nieuwe manager is geworven. Verwachte invulling 1-10-2019.

Manager Vergunningen a.i.

mei 2018 – heden

Team Vergunningen maakt onderdeel uit van de afdeling Publiekszaken en is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving op gebied van de Wabo, APV en Bijzondere wetten.

Mijn opdracht is onder te verdelen in:

1. Leidinggeven aan ca. 13 medewerkers inclusief afstemming van alle taken en werkzaamheden van het team en bewaken van de voortgang;

2. Versterken teamkwaliteit gericht op inhoud, proces en cultuur;

3. Ambtelijk opdrachtgeverschap van:

  • Aanbesteding en implementatie VTH ICT systeem;
  • Opstellen plan van aanpak voor TH-visie, VTH-beleidsplan en VTH-uitvoeringsprogramma naar aanleiding van gehouden college-onderzoek
  • 2e deel van de nota Evenementenbeleid

4. Uitlijnen van de werkzaamheden op gebied van Horeca en APV/BW, komen tot toetsingskaders enz. en afzetten tegen benodigde formatie;

5. Zorgen voor het op orde brengen van het beleid op het gebied van Vergunningen;

6. Werkprocessen doorlichten en zonodig verbeteren incl. bijbehorende formatie;

7. Adviseren van afdelingshoofd, portefeuillehouder en college;

8. Deelnemen aan het managementoverleg van de afdeling.