Gemeentehuis Rhenen
Logo Gemeente Rhenen

Manager ruimte en economie

april 2010 - juni 2012

Als manager eindverantwoordelijk voor de beleidsvelden: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Milieu, Bouwen en Wonen, Economie, Recreatie en Toerisme en Museum. Vorm gegeven door 3 clusters (beleid, vergunningverlening en handhaving). Reorganisatie doorgevoerd om de dienstverlening, vraaggericht en procesmatig denken en handelen te verbeteren. Basis is op orde gebracht. Verbeteringen doorgevoerd t.a.v. de bestuurlijke besluitvorming, werkprocessen en begroting.

Gerealiseerde producten van de teams:
• Structuurvisie2020
• Woonvisie
• Actualisering bestemmingsplannen en grondexploitaties
• Meerdere woningbouwprojecten in realisatie gebracht.
• Integrale handhaving, handhavingsbeleid en werkplan
• Wabo geïmplementeerd
• RUD Utrecht regionaal plan van aanpak en uitvoering
• Prestatieafspraken woningcorporaties
• Beleidsplan recreatie en toerisme opgesteld en in uitvoering gebracht.
• Economisch beleidsplan en detailhandelbeleid opgesteld en in uitvoering gebracht.
• Regionale samenwerking Foodvalley; voorbereiding besluitvorming wethouder/college/raad en DB/AB, waaronder strategische agenda; Ruimte, Economie, Wonen, Recreatie en Toerisme.
• Programmabegroting smart gemaakt en evenwicht hersteld
• Kerntakendiscussie; strategische visie en bezuinigingsvoorstellen geformuleerd
• Opzet regionale inkooporganisatie FoodValley
• Milieubeleidspan opgesteld en in uitvoering gebracht
• Griffie 2.0 opgezet. Verbeteringen doorgevoerd op gebied van de reguliere processen onder de noemer: “Samen voor kwaliteit naar de raad” en samen met de auditcommissie voorstellen gedaan om de kaderstelling m.b.t. planning en controle documenten aan te scherpen om de controlerende taak beter tot zijn recht te laten komen.

Loco-gemeentesecretaris

maart 2010 - juli 2012

Eindverantwoordelijk bij afwezigheid van de gemeentesecretaris voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, sparringpartner en adviseur voor het college

Manager Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

maart 2009 - maart 2010
 • Eindverantwoordelijk voor de beleidsvelden: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Milieu, Bouwen en Wonen, Economie, Recreatie en Toerisme en Museum. Vorm gegeven door 3 clusters (beleid, vergunningverlening en handhaving)
 • Doorvoeren van de reorganisatie om de dienstverlening, vraaggericht en procesmatig denken en handelen te verbeteren. Hierdoor zijn 3 klantteams ontstaan: Economie en Ruimte, Museum en Handhaving
 • Op orde brengen van de basis
 • Doorvoeren van verbeteringen ter attentie van de bestuurlijke besluitvorming, werkprocessen en begroting
 • Belangrijke resultaten behaald op gebied van ruimtelijke ordening, ruimtelijke projecten, bouwen, handhaving, vergunningverlening, recreatie en toerisme en volkshuisvesting
 • Raadsgriffier voor een half jaar vervangen i.v.m. ziekte
 • Gerealiseerde producten van de teams:

  • Integrale handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma
  • Wabo geïmplementeerd
  • RUD Utrecht regionaal plan van aanpak en uitvoering
  • Beleidsplan recreatie en toerisme opgesteld en in uitvoering gebracht
  • Economisch beleidsplan opgesteld en in uitvoering gebracht
  • Kerntakendiscussie; strategische visie en bezuinigingsvoorstellen geformuleerd
  • Opzet regionale inkooporganisatie FoodValley
  • Milieubeleidsplan opgesteld en in uitvoering gebracht
  • Griffie 2.0 opgezet. Verbeteringen doorgevoerd op gebied van de reguliere processen onder de noemer: “Samen voor kwaliteit naar de raad” en samen met de auditcommissie voorstellen gedaan om de kaderstelling met betrekking tot planning en controle documenten aan te scherpen om de controlerende taak beter tot zijn recht te laten komen.